Tepelné izolace a hydroizolace PUR pěnou
Riešenia izolácie s prémiovými PUR systémami

Adresa

Vysokoškolákov 8511/10, 01008 Žilina

Zásady ochrany osobních údajů

I. Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa článku 4 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) je spoločnosť PUR-IZOLACE s.r.o,
 2. IČO 44227744, so sídlom Nádražní 660/27, Předměstí, 412 01 Litoměřice (ďalej len „prevádzkovateľ“).
  Kontaktné údaje správcu sú:

adresa: Nádražní 660/27, Předměstí, 412 01 Litoměřice

email: office@purizolace.sk

telefon: +420 602 461 843

 1. Osobné údaje sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacero špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Prevádzkovateľ vymenoval úradníka pre ochranu údajov. Kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov sú tieto:

Ing. Miroslav Polák

+420 724 059 230

polak@purizolace.sk

II. Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, a/alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal v dôsledku vybavenia vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracúva vaše identifikačné, kontaktné a zmluvné údaje potrebné na plnenie zmluvy.


III. Právny základ a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracúvania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti, ak nedošlo k objednávke tovaru alebo služieb.
 1. Účelom spracúvania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri zadávaní objednávky sa vyžadujú osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzatvoriť zmluvu ani jej plnenie zo strany prevádzkovateľa,
 • zasielanie obchodných oznámení a iné marketingové aktivity.
 1. Neexistuje žiadne automatické individuálne rozhodovanie prevádzkovateľa v zmysle článku 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste udelili výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom a na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, najdlhšie však 20 rokov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcami osobných údajov sú osoby
 • podieľajúce sa na dodávke tovaru/služieb/realizácii platieb podľa zmluvy,
 • osoby podieľajúce sa na zabezpečení prevádzky služieb,
 • poskytovanie marketingových služieb.
 1. Prevádzkovateľ nemá v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny (mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia poštových služieb / cloudových služieb.

VI. Vaše práva

 1. Podľa podmienok GDPR máte
 • právo na prístup k vašim osobným údajom podľa článku 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa článku 16 GDPR alebo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR.
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR.
 • právo namietať proti spracovaniu podľa článku 21 GDPR a
 • právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v článku III týchto podmienok.
 1. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky bezpečnosti osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie uchovávania údajov a osobných údajov v papierovej forme, najmä používanie antivírusových programov, bezpečné ukladanie záloh, bezpečné prístupové heslá.
 3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z online objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím políčka súhlasu v online formulári. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu zásad ochrany osobných údajov zverejní na svojej webovej stránke alebo vám zašle novú verziu zásad ochrany osobných údajov na e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023.